Impresszum

Services4-IT Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: HU 1062 Budapest, Aradi utca 8-10.
Adószám: 24990895-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 203846

Ügyvezető igazgató: Andreas Berthold

Tervezés és megvalósítás

Axel Loritz imageneering.de
Christian Reimold christianreimold.de

Adatvédelmi szabályzat

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó neve és elérhetőségei:

Adatkezelő: Services4-IT Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: HU 1062 Budapest, Aradi utca 8-10.
Adószám: 24990895-2-42
EU HÉA-azonosítószám: HU24990895
Cégjegyzékszám: 01 09 203846
Kapcsolattartó: Andreas Berthold
E-mail: hr@services4-it.eu
Telefon: +36 70 385 4770

Adatvédelmi képviselő:
Balogh Zoltán Gergő
E-mail: zoltan.balogh@services4-it.eu

Az általunk feldolgozott adatok:

 • A pályázó adatai (pl. személyes adatok, postacímek, a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok és az abban szereplő információk, mint például kísérőlevél/motivációs levél, önéletrajz, bizonyítványok és egyéb csatolt oklevelek, a pályázók által egy adott munkakörre vonatkozóan önkéntesen megadott személyes vagy képesítési adatok, elérhetőségi adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím, végzettség/továbbképzési adatok, adatok az internetről (pl. LinkedIn linkek), a pályázó által önkéntesen feltüntetett referencia adatok (pl. név, e-mail cím, telefonszám)
 • Internetes adatok (pl. LinkedIn linkek), a pályázók által önkéntesen megadott referenciaadatok (pl. név, e-mail cím, telefonszám).
 • Online űrlapokon beérkező adatok (pl. személyes adatok, postacímek, a pályázathoz/kapcsolatfelvételhez kapcsolódó dokumentumok és az abban szereplő információk, a pályázók/kapcsolatot felvevő személyek által önkéntesen megadott személyes vagy képesítési adatok, elérhetőségi adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím, cégnév, végzettség/továbbképzési adatok, adatok az internetről (pl. LinkedIn linkek), a pályázó által önkéntesen feltüntetett referencia adatok (pl. név, e-mail cím, telefonszám)
 • Elérhetőségek (pl. e-mail cím, telefonszám)
 • Meta-/kommunikációs adatok(pl. eszközinformációk, IP-címek): a használt operációs rendszer és böngésző típusát és egyéb információkat. Ezeket az adatokat a rendszer folyamatosan naplózza, de nem kapcsolja össze más adatokkal, így ezekből az adatokból a felhasználó személyazonossága nem vezethető le.
 • Használati adatok (pl. meglátogatott webhelyek, tartalom iránti érdeklődés, elérési idők). 

Az adatfeldolgozási folyamatban érintett személyek:

 • A jelentkezők és a proaktívan megkeresett személyek
 • Üzleti és szerződéses partnerek
 • Érdeklődők
 • Kommunikációs/kapcsolattartó partnerek
 • Ügyfelek
 • Felhasználók (pl. weboldalak látogatói, online szolgáltatások felhasználói)

Az adatfelhasználás keretrendszere:

 • Toborzási és kiválasztási eljárások
 • Visszajelzés (pl. visszajelzésgyűjtés online űrlapon keresztül)
 • Kapcsolatfelvétel és kommunikáció
 • Szerződéses szolgáltatásnyújtás és kapcsolatfelvétel
 • Megkeresések kezelése és megválaszolása

Releváns jogalapok:

A Services4-IT Kft. adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó uniós, valamint a hatályos nemzeti jogszabályok és hatósági állásfoglalások, ajánlások alapján kezeli.

 • Adatvédelmi törvény (2018. évi XXXVIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról *)
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETEa természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) *

Biztonsági intézkedések:

A Services4-IT Kft. rendelkezik és betartja az ISO/IEC 27001:2014 nemzetközileg elfogadott biztonsági szabványokat és a bizalmas ügyféladatokhoz kapcsolódó információbiztonsági irányítási rendszerben foglaltakat.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
 • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
 • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
 • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
 • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,
 • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe,
 • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról.

A Services4-IT a weboldal használata során gyűjtött személyes adatokat nem adja át és nem teszi közzé harmadik fél számára, kivéve, ha ezt törvény írja elő, vagy ha a felhasználó önként nyújt be kérelmet a weboldalon elérhető űrlapon keresztül, és teljesíti az ott meghatározott feltételeket. Vállalatunk minden szükséges intézkedést megtesz az adatkezelés biztonsága érdekében, mind a hálózati kommunikáció, mind az adattárolás során. A Services4-IT arra törekszik, hogy az adatokat megvédje a jogosulatlan hozzáféréstől, módosítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen elvesztéstől vagy sérüléstől.

Adatfeldolgozás harmadik országban:

Ha harmadik országban (azaz az Európai Unión (EU), az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokban dolgozunk fel adatokat, vagy harmadik fél szolgáltatásainak igénybevételével, illetve az adatok más személyeknek, szerveknek vagy cégeknek történő közlésével vagy továbbításával összefüggésben történik, ez csak a törvényi előírásoknak megfelelően történik.

Kifejezett hozzájárulás vagy szerződéses vagy jogszabályi előírás szerinti továbbítás esetén az adatokat csak elismert szintű adatvédelemmel, szerződéses kötelezettségekkel rendelkező harmadik országokban dolgozzuk fel vagy dolgoztatjuk fel az EU Bizottság úgynevezett szabványos védelmi záradékain keresztül, ha tanúsítványok vagy kötelező érvényű belső adatok, védelmi szabályozások léteznek (GDPR 44–49. cikk, az EU Bizottság információs oldala:https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de)

Cookie és Plugin információk:

A cookie-k és a bővítmények használatával kapcsolatos információk az alábbi linken találhatók: Cookie-szabályzat (EU) | SERVICES 4-iT

Az önkéntes kapcsolatfelvétel során kezelt adatok és annak tárolási ideje/módja (Kapcsolatfelvételi űrlap a weboldalon):

 • Kezelt adatok típusai: név, e-mail cím, telefonszám, cégnév és a kapcsolatfelvétel során önkéntes alapon megadott információk és/vagy csatolmányok.
 • Cél: azonosítás, későbbi kapcsolatfelvétel
 • Jogalap: önkéntes hozzájárulás (GDPR 6.cikk (1) a) pontja)
 • Adatkezelésben érintett személyek: a weboldalon bejelentkezők – minden természetes személy, aki a weboldalon kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot, és oda önkéntesen, személyes adatait megadja.
 • Tárolási ideje: érintett törlési kéréséig, de legfeljebb 1 év

Toborzás és kiválasztás során felhasznált, kezelt és tárolt adatok

 • A kezelt adatok típusai: A pályázó adatai (pl. személyes adatok, postai címek, a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok és az azokban szereplő információk, mint motivációs levelek, önéletrajzok, bizonyítványok és egyéb személyes adatok, amelyeket a pályázó önkéntesen adott meg egy adott személyre vonatkozóan pozíció vagy végzettség), elérhetőségi adatok (pl. név, elérhetőségek, szakma, végzettség/továbbképzési adatok, referencia adatok és elérhetőségek), jelentkezés leadásának adatai

Kérjük, ne küldjön részünkre olyan önéletrajzot, motivációs levelet vagy más mellékletet, amely nem releváns a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése szempontjából. Továbbá arra kérjük, hogy ne osszon meg velünk semmilyen az előző, vagy jelenlegi munkahelyével kapcsolatos üzleti titkot és/vagy vállalati információt.

 • Cél: azonosítás, elvárásoknak való megfelelés, a kiválasztási folyamat elindítása és folytatása, későbbi bizonyítás
 • Jogalap: önkéntes hozzájárulás (GDPR 6.cikk (1) a) pontja) és jogos érdek (GDPR 6.cikk (1) f) pontja)
 • Adatkezelésben érintett személyek: *Pályázók és az *Active Sourcingon keresztül megkeresett személyek.

*Pályázó: Minden természetes személy, aki a honlapunkon meghirdetett állásajánlatokra jelentkezik.

*Az "Active Sourcing" fogalmának pontosítása: Az "Active Sourcing" egy olyan toborzási stratégia, amelyben a vállalat proaktívan keresi és közelíti meg a potenciális jelölteket, még mielőtt azok kifejezetten megpályáznák az adott pozíciókat. Ez a módszer lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy közvetlen kapcsolatba lépjenek a tehetséges jelöltekkel, még mielőtt elérhetővé válnának a munkaerőpiac szélesebb körében.

Az „Active Sourcing” során a vállalatok általában különböző csatornákat és eszközöket használnak,mint például a LinkedIn és/vagy más közösségi média platformok, online fórumok, rendezvények és konferenciák, valamint más egyéb szakmai hálózatok, hogy felderítsék és megkeressék a potenciális jelölteket.

 • Tárolási ideje: érintett törlési kéréséig, de legfeljebb 1 évig. Alkalmazás esetén az Mtk. -ban foglaltak szerint.
 • Tárolásának módja: az adatokat az Aruba S.p.A. és a Microsoft Azure felhő-infrastruktúrájában telepített szervereken tároljuk.

Adatfeldolgozó és adatkezelő rendszer: KENJO

Cím: 10967 Berlin, Németország
Telefonszám: +49 30 56837072

Aladatfeldolgozó: Accompio GmbH

Cím: Werner-von-Siemens-Ring 12,

85630 Grasbrunn, Németország

Nyilvántartási szám: HRB 160941

Adatok: A távolléttel kapcsolatos adatok

Tájékoztatjuk, hogy az aldatfeldolgozók esetében profilalkotás nem történik, természetes adatokat nem dolgoznak fel.

Az adatfeldolgozásban érintettek jogai:

 • Az adatkezelő, az Ön kérésére minden esetben díjmentesen tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatainak kezeléséről, továbbá bármikor kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

Példák az érintettek jogaira:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a következőket:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (az adatkezelés megkezdését megelőzően, illetve az adatkezelés során),
 • hozzáférést személyes adataihoz (személyes adatai adatkezelő általi rendelkezésére bocsátását),
 • személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését,
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését/elfeledtetés vagy korlátozását (zárolását),
 • joga van az adathordozhatósághoz,
 • tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

A tájékoztatás kéréshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 13-14. cikkei alapján)

Az Érintett személy írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli, 
 • alkalmaz-e adatfeldolgozót, ha igen, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az Adatkezelő az Érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A hozzáféréshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikke alapján)

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – ha ez nem ütközik más jogszabályi akadályba - az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke alapján)

Az Érintett személy írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét vagy kérheti, hogy az Adatkezelő által kezelt bármely pontatlan személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse). Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelő által kezelt hiányos személyes adatai megfelelő kiegészítését. Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikke alapján)

Az Érintett személy írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak a törlését. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

Az adatkezelő köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • az érintett tiltakozott az adatai kezelése ellen a tiltakozáshoz való jogának megfelelően (lásd a tiltakozáshoz való jog rész) tiltakozhat az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikke alapján)

Az Érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).  A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az Érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatait az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.

Adathordozhatósághoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikke alapján)

Az Érintett személy írásban kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 • az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson,
 • vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul,
 • és az adatkezelés automatizált módon történik.

A tiltakozáshoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke alapján)

Az Érintett személy írásban tiltakozhat személyes adatainak az Általános Adatvédelmi Rendelet a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti, az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja jogait:

E-mail: hr@services4-it.eu
Postacím: HU 1062 Budapest, Aradi utca 8-10.
Telefon: +36 70 385 4770

A vonatkozó jogszabályokban biztosított jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bírósághoz fordulás menetét az Info törvény 22. §-a határozza meg. 

Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH eljárásának részletes szabályait az Info törvény VI. fejezete határozza meg.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400.
Honlap: https://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A jogairól és a hatóságnál történő panasz benyújtásának részleteiről bővebb információt a következő honlapon talál: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet. A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso.